سرمربی تیم امید نفت طلاییه برکنار شد+عکس

شعبان کمپانی، سرمربی امید نفت طلاییه با حکم حمیدرضا جهانیان مالک باشگاه از این سمت برکنار شد.

پژواک کرم پور به عنوان سرمربی تیم امید نفت طلاییه و مدیر فنی آکادمی این باشگاه منصوب شد.